Hình Ảnh vỏ họp

Kaspersky Thật

 

Kaspersky Giả

 

 

 

 

 

Thông tin

Kaspersky Thật
Website
Kaspersky.vn
Kaspersky.nts.com.vn
Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật
Tổng đài: 19001787
ĐT: 08 38480880
Email hỗ trợ kỹ thuật
Support@kaspersky.vn
hotro@kaspersky.vn

Kaspersky Giả
Website
www.kasperskyvietnam.com
www.kasperskyLab.com.vn
www.kaspersky.com.kh
Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật
Số điện thoại cá nhân ví dụ:
01678xxxx, 0987xxxx,0178xxxx,…
Email hỗ trợ kỹ thuật
kasperskykythuat @yahoo.com
support @kaspersky.com.kh
kasperskykythuat @gmail.com

Key kaspersky mọi phiên bản – ngôn ngữ thì đều ko có chứa chữ cái "O – I – L" và chữ số "0".