01. Lý thuyết quản trị kinh doanh

– Slide bài giảng : Download

– Toyota Way (Phương thức Toyota – Bản tiếng Anh): Download

– Tư duy lại tương lai: Download

02. Quản trị chiến lược nâng cao

– Slide bài giảng: Download

– Chiến lược đại dương xanh: Download

03. Triết học nâng cao

– Slide bài giảng: Download

04. Tiếng anh (New English File – Upper Intermediate)

05.Thị trường và các định lý tài chính.

– Slide bài giảng : Download

– Công thức + bài tập: Download

06. Kinh tế học quản lý

– Slide bài giảng : Download

– Công thức: Download

– Đề thi + lời giải: Download

07.Tiếng anh chuyên ngành